Menu

Klubbens vedtægter

Nærværende vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. september 1968 med seneste ændringer foretaget på de ordinære generalforsamlinger, henholdsvis den 16. februar 2006 og den 24. november 2011, samt den 21. november 2013

§ 1. Foreningens navn er Boldklubben Stjernen, Svendborg. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune, Fyn

§ 2. Foreningens formål er at dyrke fodboldspil samt at udvikle færdighederne i dette og opdrage medlemmerne til kammeratskabsfølelse. Og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3. Boldklubben Stjernen er tilknyttet FBU/DBU og DGI og er dermed underlagt disse organisationers love og vedtægter.

§ 4. Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Kun aktive medlemmer kan deltage i træning og kampe. Undtaget herfra er Old-Boys/Girls, der er en selvstændig afdeling i foreningen. Udgifterne for drift af denne forening fastlægges af Old-Boys/Girls afdelingen i fællesskab.

§ 5. Før optagelse i foreningen skal en indmeldelsesblanket udfyldes, og for ungdomsspilleres vedkommende skal denne underskrives af forældre eller værge. Stk 2. Finder bestyrelsen at måtte nægte nogen optagelse som medlem af klubben, skal dette meddeles den pågældende skriftligt med en begrundelse for afslaget. Stk 3. Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kasseren, der skal udstede spillercertifikat, når evt. skyldig kontingent er betalt og evt. karantæne er udløbet. stk 4. Kontingentet betales til og med det kvartal, hvor udmeldelsen finder sted

§ 6. Det halvårlige kontingent for seniorer, ungdomsspillere og passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling. Ikke lønnede ungdomstrænere har kontingentfrihed. Kontingentet for Old-girls og Old-boys fastsættes af deres egne afdelingerStk 2. Kontingent opkræves 2 gange årligt ved sæsonopstart, forår og efterår for aktive medlemmer og 1 år forud for passive medlemmer.

Stk 2.a Kontingent for herreafdelingen opkræves 2 gange årligt eller fordeles på 10 rater henover året, hvor januar og december er betalingsfri måneder

Stk 3. Står et medlem i restance og ikke efter 1. rykker efter forfaldstid har betalt det skyldige kontingent, er medlemmet ikke spilleberettiget, før gælden er betalt.

§ 7. Boldklubbens ordinære spilledragt er: røde trøjer, røde benklæder og røde strømper. Stk 2. Klubben udleverer spillerdragter til hvilke hold ? Stk 3. Medlemmer og frivillige er velkommende til at være opsøgende for tøjsponsorater, men den endelige aftale foretages af klubben, da eventuelle retningslinjer for sponseringer til en hver tid skal overholdes.

§ 8. Spillerne skal ubetinget rette sig efter ledernes anvisninger. Udviser en spiller utilbørlig optræden, har lederen ret til at bortvise spilleren.

Stk 2. Er en ungdomsspiller bortvist, skal forældre eller værge i særlige tilfælde underrettes om grunden hertil.

Stk 3. En bortvisning kan indankes for bestyrelsen, hvis afgørelse er inappellabel.

Stk 4. Ungdomsspillere kan ikke anvendes på seniorhold uden deres eget samtykke.

§ 9. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Stk 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 30 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begrundet begæring herom til bestyrelsen.

Stk 3. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Brug af mail & klubbens hjemmeside, betragtes som gyldig indkaldelses form

Stk 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 8 dage forinden være tilsendt formanden med en skriftlig begrundelse herfor.

§ 10. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvad angår klubbens almindelige drift, når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Sager på dagsordenen afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Stk 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke mødt, afgøres sagen ved almindeligt stemmeflertal på en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 14 dage herefter.

Stk 3. Stemmeberettiget er alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Endvidere har medlemmer af bestyrelsen stemmeret.

Medlemmer af old Boys/ Girls har ikke stemmeret.

§ 11. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

 1. Dirigentvalg

 2. Aflæggelse af beretning (formand, herre-, dame- og ungdomsformand).

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for næste år til godkendelse.

 4. Indkomne forslag

 5. Valg: Valg til bestyrelse + suppleant (§12) + Valg af 1 kritisk revisor + suppleant

 6. Eventuelt

  Stk 2. Til bestyrelsen vælges de i §12 foreskrevne bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant.

  Stk 3. Alle valg gælder for 2 år af gangen – dog vælges revisor og revisorsuppleant for 1 år.

  Stk 4. På ulige år vælges Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. 1 revisor og 1 suppleant. På lige år vælges Kasseren og 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

  Stk 5. er der mere end en person foreslået til valg, skal afstemningen foregå skriftligt.

  § 12. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 bestående af formanden, kasseren og et konstitueret medlem, der tilsammen udgør forretningsudvalget, samt 4 menige bestyrelsesmedlemmer.

  Stk 2. Formanden og kasseren vælges særskilt på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vælger selv sine udvalgsmedlemmer.

  Stk 3. Blandt bestyrelsens medlemmer vælges udvalgsformænd til flg. Udvalg:

 1. Herreudvalg

 2. Ungdomsudvalg

 3. Dameudvalg

  Stk 4. Derudover kan der nedsættes øvrige udvalg så som. Festudvalg, arrangementudvalg, økonomiudvalg, sponsorudvalg, projektudvalg, trænerudvalg, spillerudvalg m.v.

  Stk 5. De respektive bestyrelsesmedlemmer kan være medlem af flere udvalg, men kun formand for et udvalg. Passive medlemmer kan aktivt deltage i udvalgsarbejde.

  § 13. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

  Stk 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

  Stk 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt til indvarslet bestyrelsesmøde. Den bestemmer selv sin forretningsgang og afgør enhver sag ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  Stk 4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte han finder det nødvendigt eller når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne.

  Stk 5. Foreningen tegnes af formanden og kasseren i fællesskab

  § 14. Kasseren lader kontingent opkræve, jfr. § 6., fører foreningens regnskab forsvarligt samt fører kartotek over foreningens medlemmer.

  Stk 2. De respektive udvalg skal underrettes, når et medlem står i restance.

  Stk 3. Der kan hæves af foreningens konto ved kasserens underskrift alene.

  Stk 4. Driftregnskab og status skal afsluttes og revideres ved regnskabsårets slutning, og medio januar skal det forsynes med revisorens påtegning.

  § 15. Sekretæren fører referat af bestyrelsens møder, generalforsamling m.m. og besørger i samarbejde med formanden foreningens skriftlige udfærdigelser.

  Stk 2. Der tages kopi af al korrespondance. Referat af bestyrelsesmøder, generalforsamling m.m.

  § 16. Tilsyn, trænere og udvalgsmedlemmer henholdsvis ansættes og udvælges af bestyrelsen.

  § 17. Foreningen kan kun nedlægges på ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsordenen.

  Stk 2. Er mindre end 75 % af de stemmeberettigede medlemmer mødt, og disse stemmer for ophævelse af foreningen, indkaldes til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Foreningen kan da opløses, når 75 % af disse stemmer for.

  Stk 3. Såfremt foreningen nedlægges skal foreningens formue tilfalde ungdomsarbejde i Østre Bydel i Svendborg.

  § 18. Disse vedtægters § 1, §2 og § 17 kan kun ændres på samme måde, som foreskrevet for foreningens i § 17.

  Stk 2. Øvrige ændringer af vedtægterne kan ske på ordinær generalforsamling med 2/3 flertal.

  Nærværende vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. september 1968 med seneste ændringer foretaget på de ordinære generalforsamlinger, henholdsvis den 16. februar 2006, den 24. november 2011og den 21. november 2013

   

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, acceptere du vores brug af cookies.
Luk